Felles prosedyrer HMS

På denne siden vil du finne linker til prosedyrer som gjelder alle ansatte i organisasjonen og som er utarbeidet med tanke på:

  • å veilede og gi bestemmelser om hvordan en skal gå fram når spesielle situasjoner oppstår
  • å sette viktige arbeidsmiljøoppgaver på dagsorden og sørge for nødvendig rapportering og kontroll.

Enkelte arbeidsoppgaver og arbeidssituasjoner har helt spesielle prosedyrer som bare gjelder enkelte ansatte. Slike fag og avdelingsspesifikke prosedyrer vil ikke være tilgjengelige her, men på den enkelte arbeidsplass. Det vil være den enkelte leder (jamfør organisasjonsplanen) som er ansvarlig for at slike prosedyrer finnes, at de er tilgjengelige og at de følges og dokumenteres.

En rekke kommunale bygg har spesielle krav til posedyrer og dokumentasjon i forhold til brann, elektriske anlegg og tekniske installasjoner. Slike prosedyrer og dokumentasjon skal være tilgjengelig i det enkelte bygg.

Det vil være den enkelte brannvernleder som har ansvar for prosedyrer, øvelser, tilsyn og dokumentasjon i bygg som kategoriseres som særskilte brannbjekter.

Leder for eiendomsavdelingen har ansvar for nødvendig skilting og merking i forhold til brann og tekniske innretninger. Videre har vedkommende ansvar for prosedyrer, tilsyn og dokumentasjon når det gjelder elektriske anlegg og tekniske innretninger.

Følgende linker/filer inneholder felles prosedyrer for alle ansatte: