Spesialundervisning

Den voksnes rett til spesialundervisning er en individuell rettighet. Dette betyr at dersom den voksne oppfyller et av grunnlagene etter opplæringsloven § 4A-2, har han eller hun krav på spesialundervisning.
 

Voksne kan ha rett til spesialundervisning

  • i de tilfeller den voksne ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne
  • i de tilfeller den voksne har et særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter. I denne sammenheng er grunnleggende ferdigheter ment å dekke ADL trening (opplæring i daglige gjøremål), grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, grunnleggende lese- og skriveferdigheter, motorisk trening og liknende.

 

Opplæring på grunnskolens område

Voksne med behov for voksenopplæring på grunnskolens område, men som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære voksenopplæringen, har etter sakkyndig vurdering rett til spesialundervisning på grunnskolen område (jf. Opplæringslovens § 4A-2).

Du kan søke om spesialundervisning som enkeltperson/foresatt i samarbeid med skolen ved å bruke henvisningsskjemaet til PP-tjenesten.

Henvisning til
PP-tjenesten
(PDF, 507 kB)

I tillegg omfatter denne retten voksne som har særlig behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter. Voksne som på grunn av sykdom, skade eller ulykke kan omfattes av den samme rettigheten. Forskrift åpner også opp for relæring av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter, herunder grunnleggende lese- og skriveferdigheter.

Sist endret 17.12.2018