Koronaviruset

 

Alle skolene i Nome stenges fra og med

fredag 13.mars og foreløpig frem til mandag 13. april

 

Regjeringen har den 24.mars besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13.april. Det vil fortsatt gis tilbud i barnehager og skoler til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner, og arbeidet med å legge til rette for at elevene får arbeidet med skolearbeid hjemme vil fortsette fram til siste skoledag før påske fredag 3.april.

Hvis det videreføres stenging av barnehagene og skolene etter påske, vil det komme mer informasjon i løpet av påsken.

Se siste nytt fra Utdanningsdirektoratet

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Dette er en spesiell situasjon for oss alle!

Eleven kan komme innom for å hente bøker og materiell mandag 16. mars mellom kl. 09.00 – 12.00. De kan også få låne med seg bøker fra skolebiblioteket.


Holla 10-årige skole starter opp med digitale klasserom fra og med mandag 16. mars. Elevene har rett til å få opplæring selv om de ikke er på skolen. Kontaktlærer i samarbeid med faglærere lager undervisningsopplegg som elevene kan gjennomføre hjemmefra fra og med mandag 16.mars.


Foresatte vil få tilsendt SMS i Visma med praktisk informasjon om hvordan dette skal gjennomføres i løpet av fredag 13. mars. Dette blir en helt ny situasjon, og vi må alle gjøre vårt beste for å få det til å fungere best mulig. Vi forstår at det er krevende for familiene å gjennomføre hjemmeundervisning. Vi velger derfor å lage følgende struktur for alle våre elever:

Foresatte til elevene fra 1. til 4. trinn vil få melding på Visma/SMS hver dag kl. 09.00 hva de skal jobbe med denne dagen.

Elevene fra 5. til 10. trinn logger seg på hver dag kl. 08.30 for å sjekke Zokrates og Teams og jobbe med skolearbeid.  Da vil lærer være tilgjengelig fram til kl. 14.15.  Det er viktig at foresatte sier ifra til kontaktlærer dersom dere ikke har Internett-tilgang hjemme.
 

Hver dag vil bestå av fag-/temaøkter i tillegg til en lesestund og en fysisk aktivitet/musikk/praktisk arbeid. Øktene vil ha variasjon i fag-/temaområder og metode, og tilpasses de ulike alderstrinnene/elevgruppene.

Lærere har fra mandag 16.mars hjemmekontor og skal følge opp undervisningen hjemmefra så lenge skolene er stengt. Lærere vil være tilgjengelig på mail og telefon i arbeidstiden.

 

Utviklingssamtaler, foreldremøter og andre planlagte møter samt innskriving av nye førsteklassinger vil utgå.
 

Vi vil fortløpende informere via SMS i Visma og oppfordrer dere til å følge med på skolens hjemmesider.

Tilsynsordning vil være åpent for elever på trinn 1 til 4 hvor begge foreldrene er i en av de 15 kategoriene for samfunnsmessige viktige funksjoner. Ta kontakt med skolen ved behov for tilsyn.

Kontoret vil være bemannet hver dag mellom kl. 08.00 og 16.00.

Ta godt vare på hverandre!

Hilsen ledelsen ved Holla 10-årige skole

 

Døgnåpen alarmtelefon for barn og unge

 • Telefon 116 111
 • SMS på 41 71 61 11
 • E-post alarm@116111.no
 • Fra utlandet +47 95 41 17 55

TIL TRINN 10 pr 30.3.20

 

Alle barnehager og skoler er stengt på grunn av koronavirus. Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget.

INFORMSJON FRA UTDANNINGSDIREKTORATET:

EKSAMEN

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

STANDPUNKT

Lærere og skoleledere må nå prioritere å sikre vurderingsgrunnlag for å sette standpunkt.
For at lærerene skal få tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, må skolen formidle til elevene at de deltar i hjemmeundervisningen slik de normalt gjør på skolen.Skolen  er nå i en situasjon hvor det ikke er mulig å gi elevene et opplæringstilbud som fullt ut er i samsvar med opplæringsloven. Det er krevende for skolene å planlegge et opplegg som både passer for alle elevene og er gjennomførbart i en hjemmesituasjon.Et viktig utgangspunkt er å legge til rette for meningsfulle og varierte aktiviteter og at elevene får brukt dagene på en god måte hjemme. Bruk digitale verktøy der det er relevant, legg inn fysisk aktivitet og praktiske oppgaver.

Det finnes ikke et enkelt svar på hva som er et godt nok opplæringstilbud for elevene når skolene er stengt. Det er viktig å finne aktiviteter og oppgaver som egner seg for elevene å jobbe med hjemmefra.God kommunikasjon med elevene og foreldrene er viktig, det kan for eksempel være dialog om arbeidsmengde eller hvordan elevene har opplevd å jobbe med oppgaver og aktiviteter. Tilbakemeldinger fra foresatte er nyttig, spesielt for elever med spesielle behov.Prinsipper for god læring og vurdering gjelder også i denne situasjonen, selv om lærerne må finne litt andre løsninger.

Halvårsvurderingen som ble satt til jul skal ikke alene være grunnlag for vurderingen av standpunktkarakteren. Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, og skal både gi informasjon om hva eleven mestrer etter kompetansemålene i læreplanen, og gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen i faget. Denne karakteren beskriver kompetansen eleven har nådd ut fra det som er forventet på tidspunktet for vurderingen. 
Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. Normalt skal skolene sette standpunkt de siste én til to månedene med opplæring i faget. Nå anbefaler vi at lærerne begynner å jobbe med vurderingsgrunnlaget til standpunkt så snart det lar seg gjøre. 

ORDEN OG ADFERD

Elevene skal ha standpunktkarakter i orden og adferd. Skolen foretar som vanlig en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen. Hvis det ikke er klare avvik fra vanlig orden eller adferd skal eleven ha karakteren God.

FRAVÆR

Så lenge skolene er stengt, skal ikke skolene føre fravær.

Skolene organiserer skoledagen forskjellig rundt om i landet. Elevene har også ulike hjemmesituasjoner, som det er viktig å ta hensyn til. Det vil derfor være vanskelig å føre fravær som normalt nå. Det er likevel viktig at lærerne følger opp elevene på en god måte og har jevnlig kontakt med elevene om skolearbeidet.For at lærerne skal få grunnlag til å sette karakter, er både deltakelse og innlevering av oppgaver viktig.

Hvis elevene er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen, må  foresatte melde fra om dette til skolen.

SPESIALUNDERVISNING

Noen elever har enkeltvedtak om blant annet spesialundervisning eller særskilt språkopplæring. I perioden skolene er stengt, vil det ikke være mulig for skoleeierne å gi en opplæring som er helt i samsvar med disse vedtakene. Det er likevel viktig at skolen også her strekker seg så langt som mulig i å legge til rette for at opplæringen er i tråd med vedtakene. Det er viktig at alle elever får utnyttet dagene på en god måte og at de får en viss kontinuitet og progresjon i læringen. Det er viktig at skolen har regelmessig kontakt med elever og foresatte.

INFORMASJON FRA SKOLEN:

FOR OSS BETYR DETTE:

 • Alle faglærere lager undervisningsopplegg som elevene skal gjennomføre etter oppsatt ukeplan.
 • Kontaktlærer (om ikke annen avtale er gjort) tar kontakt med alle sine elever daglig.
 • Kontaktlærer tar kontakt med  foresatte en gang pr uke.
 • Faglærer gjenneomfører undervisning via chat, videochat ol. tilnærmet etter vanlig timeplan.
 • Elever som har enkeltvedtak om blant annet spesialundervisning eller særskilt språkopplæring vil blir fulgt opp av enkeltlærere.
 • Kontoret er bemannet hver dag hvis noen trenger PC-hjelp eller annen direkte assistanse.
 • Føring av orden- og adferds-anmerkinger vil bli som før. Lærere og ledelsen vil følge med på om alle elevene er pålogget Teams og at de følger opp innleveringer og annet skolearbeid.
 • Fravær vil bare bli ført ved sykdom.
 • Faglærere vil arbeide med grunnlaget for standpunktvurderingen forløpenede. Varsel om evt manglende vurderingsgrunnlag vil bli sendt forløpende etter påske.
 • Standpunktkarakteren settes 8.6.20 med klagefrist 17.6.20
 • Oppsatt foreldremøte vil bli utsatt på ubestemt tid.
 • Avslutningsfest trinn 10 torsdag 18.6.20 kl 18.00 om det er anledning til å møtes

FOR ELEVENE BETYR DETTE:

 • Du skal være logget på Teams hver dag kl 08.30 for å få kontakt med kontaktlærer
 • Du skal følge med på utsendte ukeplan og de tidene som er satt opp med chat med faglærer
 • Du skal levere de oppgavene som er satt opp i ukeplanen til rett tid.
 • Anmerkninger vil bli satt i Visma hvis du ikke følger opp å være pålogget Teams og innleveringer  av lekser mm.
 • Ta kontakt med lærer eller skolen hvis du har noe  du vil ha hjelp til 😊
 • Selv om eksamen er avlyst, vil skolen legge til rette for fagdager og muntlige prøver. Åpner skolen vil fagdager/muntlige prøver bli gjennomført som vanlig. Er skolen stengt så vil skolen lage løsninger for fagdager hjemme og muntlige videoprøver. Oppdatert datoer vil komme senere.

FOR FORESATTE BETYR DETTE:

 • Dere skal hjelpe ditt barne med være logget på Teams hver dag kl 08.30 for å få kontakt med kontaktlærer.
 • Dere vil bli kontaktet av kontaktlærer ukentlig via telefon, SMS eller e-post. Det er viktig for skolen å ha direkte kontakt med hvert enkelt hjem.
 • Dere skal etterspørre at ditt barn levere de oppgavene som er satt opp i ukeplanen til rett tid med mindre annen avtale er gjort.
 • Dere skal etterspørre at ditt barn har kontakt med faglærerne og får undervisning og veiledning via chat og video.
 • Dere skal melde fra til skolen hvis ditt barn er sykt og ikke kan følge hjemmeundervisningen. Fravær føres på vanlig måte i Visma ved sykdom.
 • Gi straks beskjed til faglærer eller inspektør hvis det er andre grunner til at ditt barn ikke kan følge opp oppsatt ukeplan.
 • Standpunktkarakteren settes 8.6.20 med klagefrist 17.6.20. Varsel om evt. manglende vurderingsgrunnlag vil bli sendt ut fortløpende etter påske.
 • Ta kontakt med lærer direkte eller skolen hvis du har noe  du vil ha hjelp til  eller har spørsmål om😊

Ring inspektør tlf. 900 69 083  

eller send en e-post til erik.hoff@nome.kommune.no

 

Med vennlig hilsen

Anne Lindgren                                 Erik Hoff

Rektor                                              Inspektør, ungdomstrinnet