Dokumentasjon og vurdering

Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen, og om hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen. (Rammeplanen 2017).

Dokumentasjon og vurdering er viktige verktøy for systematisk kompetanseheving. Dette er en støtte for de voksne i planleggingsarbeidet. Kunnskap og synliggjøring av personalets arbeid og barnas virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling og videre arbeid.

Dokumentasjon

Dokumentasjon er en viktig del av jobben vår og dette påpekes også i Rammeplanen for barnehage (2017).
Ved å bruke dokumentasjon vil en kunne få frem ulike oppfatninger og åpne for en reflekterende praksis. 

Foreldre har rett til å se og få utlevert dokumentasjon om egne barn, og til å få slettet eller korrigert opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Dokumentasjonsmetoder vi bruker

Det er mange ulike metoder man kan bruke for å dokumenter arbeidet i barnehagen.

I Svenseid barnehage bruker vi blant annet :

  • tekstskaping (skrive ned det barna sier)
  • tegninger som barna har gjort
  • skrevne dokumenter
  • dokumentasjon ved hjelp av bilder fra prosessene til barna
  • andre uttrykk gjennom forming 
  • månedsplaner
  • praksisfortellinger

Vurdering

For å sikre at vi er på vei mot målet er det viktig å evaluere underveis. Når avdelingene planlegger og gjennomfører ulike tiltak og aktiviteter skal det bygge på observasjoner og erfaringer. Barna skal selv være med i evaluering slik at de kan få sette ord på sine opplevelser.

Vårt vurderingsarbeid baseres på tilbakemelding fra barn, foreldre, observasjoner, barnesamtaler, dokumentasjonsarbeid og refleksjoner i personalgruppa.

Målet med vurdering er å skape den gode barnehage for hvert enkelt barn. Vurderinger som blir gjort er utgangspunkt for videre og ny planlegging av vårt arbeid.

Kartlegging og observasjon

Systematisk observasjon og kartlegging tas i bruk ved behov og etter avtale med foreldre/foresatte. Vi bruker TRAS for å observere barns språkutvikling, MIO for å se nærmere på barns matematiske utvikling og Alle med som går på språklig og sosial utvikling.