Språk og mangfold

Hvem hører sammen? - Klikk for stort bilde

Barnehage skal : "bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling."

Rammeplanen s. 47

"Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt." 
"Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger."

Rammeplanen s. 9

Publisert av Mette Sollid. Sist endret 30.08.2017

Gjennom arbeidet med språk og mangfold i barnehagen ønsker vi å være med på å gi barna en forståelse av og erfaring med at de har en verdi i fellesskapet uavhengig av språklige -  og kulturelle forutsetninger. Barna skal føle seg sett og anerkjent for den de er.

Barna skal utvikle språkforståelse og språkkompetanse gjennom lek og aktivitet som stimulerer til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

For å oppnå dette vil vi som voksne i barnehagen skape et variert språkmiljø der vi blandt annet synliggjør mangfold, samt oppmuntrer og støtter barnas lek med og utforsking av språk i vid forstand.