Barnehagemiljø og krenkelser

" Barnehagen skal bidra til barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette" - Rammeplanen s.11 

Barnehagene i Nome er over tre semester med på utviklingsarbeidet "barnehagemiljø og krenkelser", i regi av Utdanningsdirektoratet. Oppstart høsten 2018. Vi deltar på et nettkurs som skal utvikle hele personalgruppas kompetanse på temaet.

Arbeidet med temaet skjer på møtearenaene personalet har og direkte på avdelingene. Barn og foreldre blir i perioden involvert på ulike måter gjennom bl.a. spørreundersøkelser og foreldremøte.

Målsettingen og det vi skal strekke oss mot er at vi etter endt kurs skal arbeide kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende arbeidsmiljø og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi skal stoppe og følge opp krenkelser med egna tiltak helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø.