Publisert 26.03.2019
firefighters-extinguish-the-fire.jpg


Bygningene på Teksle, Brennebuvegen G.nr 16  B.nr 1 i Nome kommune kommune skal rives, og brannvesenet ønsker å benytte anledningen til å gjennomføre realistiske øvelser for sine mannskaper. Øvelsen vil ende opp med at bygningene brennes ned.

Publisert 21.03.2019
nome kommune til hjemmesider etc.png

Tiden er inne for å søke om kulturmidler. Søknadsfrist 1. april.

Søknad sendes til postmottak@nome.kommune.no, eller leveres/sendes i post til Nome kommune v/avd for kultur,fritid og folkehelse, Rådhuset, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

Kontakt heidi.elise.kvale@nome.kommune.no hvis det er behov for hjelp.

Vi gleder oss til å motta søknadene deres!

Publisert 19.03.2019

På grunn av arbeid med hovedvannledningen på Ulefoss vil vannet bli borte i dag 19.03.19 fra kl. 22.00 til i morgen 20.03.19 kl. 06.00.
Dette gjelder 
følgende eiendommer: Ringsevja 12-16, Pilerødvegen 2-27, Kåsa 2-15, Kirkebakken 9-27, Ekornrød 3-11 og Arntsgate 2-5.

Tapp opp godt med vann så dere klarer dere i perioden. Hvis vannet er grumset, la vannet renne til det blir klart før det brukes.

Publisert 18.03.2019
water-pump.jpg

Det er vannlekkasje i Tverrgata - Vesthagan på Ulefoss. Vi jobber med å få ordnet det så fort som mulig!

Publisert 12.03.2019
Plakat-page-001.jpg

Tirsdag 2. april kl 19 hylles Tore Jordfald med konsert på Ulefoss samfunnshus.

Publisert 07.03.2019
wondering-face-of-drinking-water-woman (1).jpg

Av 400 private og kommunale vannverk har Nome kommune blitt trukket ut, og takket ja, til å delta i en drikkevannsstudie arrangert av Folkehelseinstituttet. I Norge har vi godt og trygt drikkevann. Likevel får enkelte magesyke av å drikke vann fra springen -  med forbigående symptomer som diaré, kvalme og oppkast. Siden de færreste går til lege for dette, vet vi ikke hvor mange som blir syke av drikkevannet. For første gang skal Folkehelseinstituttet kartlegge omfanget. 

Publisert 28.02.2019

I henhold til eiendomsskatteloven § 15, ligger skattelista 2019 ute til offentlig ettersyn på rådhusets servicekontor i tre uker fra 1. mars.

Publisert 28.02.2019
road-sign-attention.jpg

Det innføres telerestriksjoner fra fredag 01.03.2019 for kjøretøy med aksellast over 6 tonn. 

Enkelte veier kan avvike fra dette. Restriksjonene trer i kraft fra det tidspunkt skilt blir satt opp og frem til skilt blir fjernet. Unntak fra restriksjoner inntil 8 tonn gjøres for renovasjon, rutebuss, for- og melkebil, bergingsbil, utrykningskjøretøy og maskiner til vegvedlikehold.

Publisert 20.02.2019

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019 vedtok kommunestyret i Nome, med hjemmel i eiendomsskattelovens § 8A-4, kontorjustering av eiendomsskattetakstene med 10 %. Nytt eiendomsskattegrunnlag vil fremgå av faktuaren for kommunale avgifter 1. kvartal.

Publisert 20.02.2019
1200px-Emblem-money.svg.png

Driftsregnskapet for 2018 i Nome kommune er avsluttet med et netto mindreforbruk (overskudd folkelig sagt), på om lag 5,1 mill. kr. Det er 3. år på rad der regnskapet gjøres opp med overskudd

Publisert 15.02.2019
interreg.jpg

 

KRAFT / EU Interreg North Sea Region CUPIDO project

 
Nome kommune inviterer bedrifter til konkurranse om to anbud:
Anbud 1: Bedriftsoppfølging og koordinering
Anbud 2: Salg av kultur i tilknytning til Telemarkskanalen og omegn
 
Felles for begge anbudene er: 
 
Frist for levering av tilbud: 12.03.19
Prosjektperiode 01.04.19 - 30.06.21. Oppstartstidspunkt kan avtales nærmere. 
Prosjekteier er Nome kommune
Deltakelse i prosjektgruppe. Rapportering skjer til prosjektleder i Nome kommune.
Krav til rapportering til EU-systemet (arbeidsspråk engelsk).
Må kunne delta på møter i CUPIDO Interreg. Arbeidstid er inkludert i anbudet. Reise og opphold dekkes av prosjektet. 
Arbeidssted Nome Kompetansehus Ulefoss. 
Anbud som leveres skal være inkl mva. Reisevei til arbeidssted skal være inkludert. 

 

Publisert 13.02.2019
innspillsmøter.jpg

I forbindelse med at Nome kommune skal utarbeide en kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet, og også en frivillighetsmelding ønsker vi deres innspill!

Onsdag 27. februar kl. 17.30 - 19.30 på Ulefoss Samfunnshus ønsker vi innspill på kultur, fritid og frivillighet for Ulefoss og omegn.

Torsdag 28. februar kl. 17.30 - 19.30 på Lundevang ønsker vi innspill på kultur, fritid og frivillighet for Lunde og omegn.

Innspill vil brukes aktivt for å lage en helhetlig og godt forankret kommunedelplan som kommunen samlet kan stå bak. Frivillighetsmeldingen skal danne premisser for gode og forutsigbare rammer for frivilligheten og frivillighetens plass i Nome kommune og Nomesamfunnet, og også tilrettelegge for gode samarbeid. 

Først i artikkelen her kommer agenda for dagen, deretter kommer en oversikt over innspill til kommuneplanen som berører kultur, fritid og frivillighetsfeltet fordelt på innspill fra Lunde og innspill fra Ulefoss.

Velkommen!

Publisert 12.02.2019
test.jpg

Nome kommune skårer høyt på Forbrukerrådet sin kommunetest 2019!
Nr 2 av 18 i Telemark og nr 28 av 422 kommuner i landet.

Publisert 11.02.2019
Rådyr i snøen

I løpet av vinteren har det kommet store snømengder i hele kommunen. Hjorteviltet generelt, og særlig rådyr, har med dette fått vanskelige forhold i vinter.

 

Publisert 11.02.2019
Valg

9. sept 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Kommunestyret har vedtatt at det også skal være valgting søndag 8. sept 2019 i de to største kretsene, Lunde og Ulefoss.

Publisert 31.01.2019

Stiftelsen Dagsrudheimen skal i 2019 dele ut midler til tiltak for psykisk utviklingshemmede for å øke deres livskvalitet.

Publisert 19.12.2018

 Telemark fylkeskommune har nå formelt oversendt prosjektnotatet som skal danne grunnlaget for realiseringen av ny trasè Fv359 Kaste - Stoadalen.

Publisert 19.12.2018

1. januar 2019 innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus. Finn ut hva det betyr for deg som pasient eller pårørende.

https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus.

I Nome kommune kan du kontakte forløpskoordinatorene for mer informasjon:

Forløpskoordinator barn og ungdom 0-18 år

Navn                                       Email                                                              Telefon

Janne Gunnerud Ljosåk        janne.ljosak@nome.kommune.no              992 09 046

 

Forløpskoordinator for voksne over 18 år

Navn                                       Email                                                              Telefon

Grethe Fjågesund                   grethe.fjagesund@nome.kommune.no      35946200/91

Publisert 05.12.2018

Formannskapet har i møte onsdag 28. november behandlet årsbudsjettet for 2019, og økonomiplanen for perioden 2019 – 2022.

Til behandling forelå rådmannens forslag, som ble offentligjort torsdag 8. november.

Formannskapet vedtok rådmannens innstilling. Flere representanter signaliserte at det vil bli jobbet med endringsforslag til rådmannens innstilling inn mot kommunestyrets behandling.

Publisert 04.12.2018

 Ordningen med tilskudd til kjøp av bolig er avviklet.

For å unngå misforståelser og forskjellige tolkninger av reglene i forbindelse med avvikling av

boligtilskuddet i samsvar med KS-vedtak 045/18, vedtok formannskapet følgende avvikllingsordning i sitt møte 28.11.2018;

Publisert 23.11.2018
Bufdir-logo.jpg

Inkludering av barn i lavinntektstfamilier

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
(tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)
 
Om tilskuddsordningen
Beløp: 291,9 mill.kr (2019). Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2019.
Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018.   
 
Publisert 15.11.2018

På grunn av sykdom har vi desverre fått en forsinkelse ift oppsatt fremdriftsplan for kommuneplanarbeidet. Folkemøter i Lunde og Ulefoss knyttet til planarbeidet vil bli holdt etter jul. Vi kommer tilbake med nye datoer.  Vi beklager de ulemper dette evt vil medføre for våre innbyggere. 

For spørsmål rundt dette, kontakt SU sjef Eva Rismo på tlf 91719054.

For spørsmål knyttet til kommuneplanens arealdel, kontakt kommunens sentralbord på tlf 35946200.

Publisert 15.11.2018

Nome kommune sender nå både brev og fakturaer digitalt via KS SvarUt som er koblet opp mot Altinn, Digipost og e-Boks. Her finner du mer informasjon om hvordan det fungerer.

Publisert 09.11.2018

 Kommunestyret vedtok følgende i sitt møte torsdag 8.11.20185;

Publisert 26.09.2018
KnøtteTeater poster.jpg

Kulturskolen introduserer et nytt undervisningstilbud i skoleåret 2018/19 - KNØTTETEATER!

Publisert 17.09.2018
nome kommune til hjemmesider etc.png

Nome kommune kan hver høst dele ut ungdomsstipend og kulturpris til verdige mottakere. 

Tiden er inne for å sende inn forslag på hvem dere synes burde motta årets kulturpris.

Ungdom foreslås ikke, de skal søke selv på ungdomsstipend. 

Frist for innsending: 12. oktober

Publisert 12.08.2018

Tidligere vedtak fattet av brannsjefene i Telemark gjaldt forbud mot bruk av all åpen ild som kunne antenne gress, skog og lignende inntil situasjonen endret seg ifht skogbrannfaren. I tillegg til gjeldende forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, ble det også innført forbud mot bruk av åpen ild i innmark og det ble betraktet som uaktsomt å tenne røyk og røyke i nærheten av skog og utmark. Vedtaket ble fattet med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Skogbrannfaren vurderes generelt på Østlandet som fortatt meget stor ifølge Yr, men i enkelte kommuner i Telemark er skogbrannfaren redusert til et «normalt» nivå pga ulik nedbørsmengde.  

 

Brannsjefen opphever vedtaket som ble innført 13.07 2018 ifbm skogbrannfaren i kommunene Nome, Bø og Sauherad.

Opphevelse av tidligere vedtak gjelder fra mandag 13.08.2018.

 

 

Publisert 03.08.2018

Brannsjefen i Midt-Telemark oppdaterer tidligere forbud fra 2. juli 2018, med ny vurdering fra 2. august 2018:

Etter nedbøren siste dagane har brannvesena i Midt Telemark, Notodden, Tinn, Drangedal og Vest Telemark vurdert at det ikkje lenger er uaktsomt å drive hogst i kommunane Tinn, Notodden, Hjartdal, Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal, Fyresdal, Sauherad, Bø, Nome og Drangedal. Det er ein føresetnad at det blir gjordt risikovurderingar og iverksett nødvendige forholdsreglar før og under hogst.

Forbudet gjelder inntil vedtaket blir opphevet.  Brannsjefen oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.

​Vedtaket i sin helhet kan du lese her

Publisert 24.07.2018
glade barn.jpg

Kommunebaromteret 2018 består av 152 forskjellige nøkkeltall som kommunene blir målt på. Hensikten er å gi våre politikere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen drives. Nome kommune lå i 2016 helt nede på 330. plass blant landets kommuner, i 2017 klatra kommunen opp til 235. plass og i 2018 er Nome på 162. plass i landet. Dette er en flott fremgang. Men vi ønsker fortsatt å bli bedre! Spesielt innenfor pleie og omsorg  - som vektes tungt i kommunebarometeret  - scorer Nome høyt og har hatt en formidabel fremgang. I 2016 lå man på 212. plass - mens kommunen i 2018 er helt oppe på 26. plass. Kommunen scorer også høyt på saksbehandling der Nome er landets 51. beste kommune. 

Publisert 13.07.2018
Røyking forbudt

Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3. Oppdatert 13.7.2018 fra kl. 08.00.

 

Publisert 02.07.2018

 

Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Publisert 22.06.2018
Helsestasjon for ungdom

  

Ønsker du kontakt med Helsestasjonen for ungdom  i sommer så send en sms på tlf: 97 48 63 50 for avtale.

 

Fra torsdag 23. august vil vanlig åpningstider være gjeldene (kl. 14 - 16:30) på Nome helsestasjon, Ulefoss

 Plakat (PDF, 90 kB)

Publisert 14.06.2018

 

Totalforbudet som er gitt i Midt-Telemark kommunene gjelder fortsatt. Grilling på egen eiendom kan gjennomføres. Ildforbudet gjelder fremdeles i strandsonen eller i nærheten av skog, mark og innmark. Brannsjefen vurderer situasjonen fortløpende og eventuelle nye endringer vil bli kunngjort, spesielt med tanke på St.Hans feiring.

Publisert 05.06.2018
Skogbrann

Fylkesmannen oppfordrer skogeiere og andre eiere av vegsystem i skogområdene til å låse bomsystem eller på annen måte redusere unødig bruk av skogsveger. Denne oppfordringa gjelder fram til værsituasjonen endrer seg og skogbrannfaren er vesentlig redusert.

 

Publisert 25.05.2018

På grunn av stor skogbrannfare fatter brannsjefen i MTBR vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Nome, Bø og Sauherad kommuner. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende. Forbudet gjelder fra 25.05.2018 og inntil situasjonen endrer seg.

Publisert 17.04.2018
Facebookpost_Barnevogn_1333x1000_preview.png

Bedriftsidretten i Telemark sponser gratis deltakelse for alle som jobber eller bor i Nome i årets "Sykle til jobben" kampanje!
Masse premier og all aktivitet teller! Konkurranseperiode: 19. april - 17. juni 2018.

Publisert 21.03.2018
NAV logo

Fra 3.april 2018 har NAV kontoret i Sauherad kun åpent for avtalte samtaler. Dersom du bor i Sauherad og har behov for å kontakte NAV uten timeavtale, kan du ta kontakt med NAV-kontoret i Bø. NAV kontorene i Bø og Nome er åpent for ikke-avtalte samtaler: mandag, tirsdag, torsdag og fredag, fra 09.00 til 15.00.

Kontakt NAV på telefon 55 55 33 33, eller send melding direkte til saksbehandler på DittNav/aktivitetsplan.

 

Publisert 09.03.2018
Bispevisitas mars 2018

Denne uken har Nome hatt besøk av biskopen i Agder og Telemark.

Publisert 01.03.2018

Fra og med 2018 skal Nome kommune fakturere renovasjon og slamtømming for IATA.

Publisert 20.02.2018

Infobrevet til lag og foreninger sendes ut i disse dager.
Har du/dere ikke mottatt det så ligger det også ute på hjemmesiden her (PDF, 406 kB)

Eventuelle spørsmål kan rettes til Heidi Elise Kvale, avdelingsleder Kultur, Fritid og Folkehelse.

epost: heidi.elise.kvale@nome.kommune.no

Publisert 19.02.2018

NAV Nome holder stengt hver onsdag inntil videre av personalmessige årsaker 

Publisert 16.02.2018
skolestart.png

 Skolene ønsker velkommen barn født i 2012!

Holla 10-årige skole - torsdag 8. mars etter oppsatt liste
Det innkalles til foreldremøte onsdag 28. februar kl 18. Foresatte vil få liste med klokkeslett for innskriving av eget barn på foreldremøtet.
Foresatte møter med barnet i lokalene til trinn 1.

Lunde 10-årige skole - tirsdag 13. mars
kl 13.30 - 14.00 Informasjon for foreldrene i Fellesbygget
kl 14.00             Innskriving av elevene i amfiet på barnetrinnet

Vel møtt!

Publisert 31.01.2018

Mer info finner du her

Publisert 24.01.2018
Rådyr i snøen

Det er fra 23.01.2018 innført ekstraordinær båndtvang i Nome kommune.

Publisert 24.01.2018
glade barn.jpg

Trenger du et tilbud i barnehage eller SFO?

15. mars - Hovedopptak barnehage 
1. april -    SFO

Nye søkere og dere som ønsker å endre tilbudet må søke elektronisk gjennom søknadssenteret til Nome kommune. Her er link til søknadssenteret.

Du kan lese mer om tilbudet og søknadsbehandling på våre nettsider - nome.kommune.no.

Publisert 23.01.2018
Framtida til kommunen er framtida di

 

Publisert 22.01.2018
ukm.jpg

 Årets lokale kulturmønstring er 10. februar på Ulefoss samfunnshus.

Publisert 19.01.2018
nome kommune til hjemmesider etc.png
Mindre endring av reguleringsplan for Holtan/Kråkåsen i Nome – offentlig ettersyn. Høringsfrist er 15. februar 2018. 
Publisert 10.01.2018
Ringer

Fra 01.01.2018 overtar kommunene ansvaret for gjennomføring av borgerlig vigsel i Norge. Det betyr at du som skal gifte deg kommunalt, kan bli viet av ordfører, varaordfører eller assisterende rådmann i Nome kommune.

 

Publisert 04.01.2018
Barn på rekke.jpg

 

Publisert 03.01.2018
Nøtter

Kommunestyret har bestemt økning av barnehagesatsene fra 16. januar 2018. Prisene blir gjeldende på fakturaer med forfall 20. februar.

Publisert 02.01.2018
nome kommune til hjemmesider etc.png

Nytt av året er Nome kommunes kulturkort som gir 50% rabatt på arrangementer i form av "betal for én - få billett for to".

Publisert 27.12.2017
Underskrevet NAV avtale.JPG

– Nav Midt-Telemark blir det fjerde største kontoret i Telemark, på linje med Notodden. Dette samarbeidet vil gi oss mer kraft og kompetanse. Samarbeidet i midtfylket kan utløse diskusjoner om samarbeid andre steder, opplyser NAV sjef Terje Tønnesen.

 

 

 

Publisert 21.12.2017
kulturpris.jpg

Tirsdag 19. desember og onsdag 20. desember ble Nome kommunes kulturprisvinner og tre ungdomsstipend-mottakere æret med festmiddag og taler. 

Publisert 20.12.2017

Nå er den nye barnehage- og skoleruta for neste år klar.

 

 

 

Publisert 07.12.2017

Nye politivedtekter for Nome kommune trer i kraft 27.12.2017.

Politivedtekter for Nome kommune (PDF, 665 kB)

Publisert 02.11.2017

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for kommunale vigsler og Nome kommune jobber nå med å få på plass rutinene rundt dette.

 

 

Publisert 29.09.2017
Pårørende senter

Pårørendesenteret.no er en ny landsdekkende nettside for pårørende. Her kan pårørende finne kunnskap, tips og råd og lese om andre pårørendes erfaringer.