Varsel om oppstart av planarbeid, endring av reuleringsplan på Kaste

Varselet gjelder en mindre endring av eksisterende plan for Kaste industriområde/næringsområde – og en mindre utvidelse. Hensikten med planendringen er å legge til rette for nødvendige sikringstiltak i forbindelse med bekkeløp. Bekkeløpet skal sikres ved at det renskes opp og steinsettes. Det skal etableres fysiske tiltak som stabiliserer og sikrer eksisterende fylling mot erosjon fra bekken. Det vises ellers til orienteringen i vedlagte brev om «Varsel om oppstart», plankart og bestemmelser.

Varsel om oppstart (PDF, 45 kB)
Reguleringsendring Kaste (PDF, 47 kB)
Reviderte bestemmelser (PDF, 51 kB)


 

Merknader sendes på e-post til Simen Storøy:  simen.storoy@sweco.no  som også kan treffes på telefon
40 91 66 89. Frist for innsending av merknader/innspill er 10. august 2018.