VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID Detaljregulering skogshotell i Tveitankroken (planID 2022_04)

På vegne av grunneiere Olav Tveitan og Bodil Sandøy Tveitan varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med Detaljregulering skogshotell i Tveitankroken.

Planområdet ligger i Tveitankroken i Lunde i Nome kommune og er en del av gnr 92 bnr 6. Det aktuelle området er et skogsholt på oversiden av Vrangfossvegen, i tillegg til jorder nedenfor vei mot kanalen. Planen avgrenses av Tveitanevja i sør, bekk ved avkjørsel Holteheia i øst, skogsarealer i nord og jorder i vest. Kartutsnittet viser forslag til planavgrensning for detaljreguleringen. Foreslått planområde er på ca. 69 daa. Det antas ingen vesentlige virkninger utenfor planavgrensningen.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for turistnæring og natur- og kulturbasert opplevelsesnæring i Tveitankroken. Det er et utstrakt mål med prosjektet å øke kunnskapen og bevissthet om stedet gjennom aktiv bruk. Den planlagte utviklingen av planområdet vil baseres på ny bebyggelse for turistnæring i eksisterende skogsholt. Det planlegges for 8-10 enheter på området: et felles samlingssted/felleshus, overnattingsenheter og utstyrslagring/uthus. Planforslaget vil legge til rette for en utbygging på omtrent 500 m2 BRA. Ved kanalen vil det blant annet legges til rette for badebrygge og flytende badstu, anlegg som vil være allment tilgjengelig og bidra til å styrke kanalens attraktivitet og identitet.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Oslo Works ved Tone Sandøy på e-post: tone@oslo.works eller tlf 40 06 89 13.

 52-012 Referat oppstartmøte tveitankroken (PDF, 326 kB)

Planinitiativ - skogshotell Tveitankroken - 24 05 22 (PDF, 9 MB)

Varslingsbrev_detaljregulering Tveitankroken (003) (PDF, 2 MB)

Varslingsannonse_detaljregulering Tveitankroken (PDF, 424 kB)


Innspill og merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Oslo Works AS, Gøteborggata 27b, 0566 Oslo
eller på e-post til tone@oslo.works innen 02.09.2022.