Sluttbehandling av Tveitankroken i kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Nome kommune. Høringsfrist

Sluttbehandling av planområdet Tveitankroken ved Tveitanevja legges ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 11.11.2021

Offentlig ettersyn – høringsfrist.

I anledning sluttbehandling av Tveitankroken ved Tveitanevja gnr/bnr 92/6 i kommuneplanenes arealdel 2018-2030 for Nome kommune, har formannskapet etter 2. gangs behandling den 21.09.21 (FS-065/21) vedtatt å legge planområdet med mindre endringer i planbestemmelsene, ut til høring og offentlig ettersyn.

Planlagt arealformål for planområdet er LNFR med underformål spredt næringsbebyggelse.

2.gangs sluttbehandling Tveitankroken (PDF, 668 kB)

ROS-analyse og konsekvensanalyse Tveitankroken  (PDF, 571 kB)

Merknader Tveitankroken (PDF, 124 kB)

Notat naturmangfold Tveitankroken (PDF, 3 MB)

Saksdokumenter på papir kan fås ved henvendelse til Servicekontoret tlf. 35 94 62 00.

Innspill og merknader til endringsforslaget rettes skriftlig til Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss eller postmottak@nome.kommune.no senest 11.11.2021.