Translate

Viktig melding

Offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for hytteområde Øvre Stavsjø

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til Reguleringsplan for hytteområde Øvre Stavsjø ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Samfunnsutviklings-utvalget 31.08.2023.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tilknytning til eksisterende fritidsbebyggelse ved nordøstre ende av Øvre Stavsjø i Nome kommune.
Forslagsstiller er SD Cappelen Skoger. Plankonsulent er Asplan Viak AS. Forslagsstiller er grunneier for hele planområdet med unntak av de tre eksisterende hytteeiendommene og den delen av Øvre Stavsjø som inngår i planområdet.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss, eller
postmottak@nome.kommune.no innen 20.10.2023.

 

Saksdokument 1.gangsbehandling SU-utvalget (PDF, 2 MB)

Plankart (PDF, 508 kB)

Planbestemmelser (PDF, 227 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 18 MB)

Planprogram (PDF, 11 MB)

Vedlegg 1 Illustrasjonsplan (PDF, 980 kB)

Vedlegg 2 ROS analyse (PDF, 3 MB)

Vedlegg 3 VA plan (PDF, 5 MB)

Vedlegg 4 Naturmangfold (PDF, 8 MB)

Vedlegg 5 Flomvurdering (PDF, 17 MB)

Tilbakemelding