Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Lunde sentrum øst, PlanID: 2017_02

 

OFFENTLIG ETTERSYN - Detaljregulering for Lunde sentrum øst, PlanID: 2017_02

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Lunde sentrum øst ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i SU-utvalget 20.10.2022. 

Hovedformål med planen er å tilrettelegge for sentrumsbebyggelse: Forretning, kontor, boliger og tjenesteyting, hver for seg eller i kombinasjon, med tilhørende anlegg og trafikkarealer. Planforslaget innebærer utvidelse av avkjøringen fra Fv. 3310 (Hovedgata) samt fortau og busslommer på begge sider av fylkesveien.

Merknader til reguleringsarbeidet sendes til Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss, eller postmottak@nome.kommune.no innen 15.desember 2022.

Plandokumenter:

-plankart (PDF, 613 kB)

-reguleringsbestemmelser (PDF, 50 kB)

-planbeskrivelse (PDF, 10 MB)

-Vedtak SU-utvalget 20.oktober 2022 (PDF, 3 MB)

-Referat fra oppstartsmøte (PDF, 881 kB)

-Berørte parter naboliste (PDF, 226 kB)

-Kunngjøringskart (PDF, 301 kB)

-Kunngjøringsannonse (PDF, 369 kB)

-Merknader (offentlige, lag og foreninger) (PDF, 5 MB)

-Merknader (private) (PDF, 4 MB)

-Merknader (oppsummering og kommentar) (PDF, 374 kB)

-Sjekkliste reguleringsplan (PDF, 127 kB)-VA-rammeplan (PDF, 2 MB)

-Støy rapport Lunde sentrum  (PDF, 2 MB)

-Naturmangfold kartlegging (PDF, 2 MB)

-GEO-teknisk rapport (PDF, 8 MB)

-ROS-analyse (PDF, 36 kB)