KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSENDRING for Hagen Kråkåsen

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 har samfunnsutviklingsutvalg (SU-utvalget) i Nome
kommune i møte 19.05.2022 vedtatt reguleringsendringer etter forenkla prosess av detaljreguleringsplan for Hagen Kråkåsen 
2014_02. 

SU-utvalgets vedtak kan påklages, jf. forvaltningslovens § 17, klagefrist er 3 uker.

Planområdet (BFS4) i gjeldende reguleringsplan er tilrettelagt for inntil 5 boliger + 5 sekundær-enheter, på 5 tomter. Formålet med planendringen er å dele planområdet (BFS4) opp i seks tomter i stedet for fem tomter, og at det blir etablert en ny veg (SKV3) for tomtene ni, ti og elleve. Planendring åpnes for 6 bolig + 3 sekundær-enheter. Følgende endringer gjøres i planen: Planforslaget er utarbeidet som reguleringsendring i samsvar med plan- og bygningsloven. Planen omfattes ikke av krav til konsekvensutredning iht. PBL. § 4-2. Under vises endring i plankart og bestemmelser, nye bestemmelser merket med gult.

Plankart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saksdukument SU 19052022 (PDF, 783 kB)

 

376349_1_A.pdf plankart (PDF, 2 MB)

 

376347_1_A.pdf bestemmelser (PDF, 88 kB)

Planbestemmelser (endringer Kursiv)
§ 1 FELLESBESTEMMELSER
§1.1 Rekkefølgekrav
Før det gis tillatelse til bygging innenfor planområdet må følgende være ferdigstilt:
- Opprusting av eksisterende adkomstveg (veg 1) samt opparbeidelse av veg 2 til og
med vendehammer.
- For tomt 9-11 må f_SKV3 (veg 3) være opparbeidet.
-…..
-…..
-«Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for første bolig skal lekeplassen (f_BLK)
være ferdig opparbeidet.» (etter anbefaling fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune).


2.1 Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5)
2.1.1 Frittstående småhusbebyggelse
- For BFS4 tillates det å etablere maksimalt 6 tomter.
- For tomtene 1-5 tillates èn boligenhet med maks èn tilhørende sekundærenhet.
- For tomtene 6-11 (BFS4) tillates en sekundærenhet for tomtene 9,10, og 11
.
- ………….
- ………….
- For tomtene 6-11, (BFS4) tillates det at boligene kan ha flatt tak. På tomter med høydeforskjell over 3m skal bygninger oppføres med underetasje. Boligene kan ha
underetasje, 1.etasje og 2.etasje. 2.etasje skal ikke være større enn 50 % av bygningens
grunnflate. Det tillates takterrasse på resterende deler av arealet. Kotehøyder på
1.etasje framgår av situasjonsplanen. Gesimshøyde 1.etasje er 4m over oppgitt
kotehøyde. Gesimshøyde 2.etasje er 6,5m over oppgitt kotehøyde. Hvis det bygges med
skrå tak, gjelder øvre gesimshøyde som mønehøyde.


2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL. §12-5 nr.2)

2.2.1 Kjøreveg

- Veg 1 og 2 er privat felles veg. Veg opparbeides med 4,0 meter vegbredde. Ny veg (veg 2) skal bygges med maks. 10 % stigning.

- F_SKV3 er privat felles kjøreveg for tomt 9, 10 og 11. 

 

Foreslåtte endringen berører ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder og med bakgrunn i det anbefaler kommunedirektøren at søknad om reguleringsendring (forenklet prosess) blir godkjent med nytt strekpunkt etter merknad fra fylkeskommunen om rekkefølgekrav for opparbeiding av lekearealet.