Kunngjøring av vedtatt endring av reguleringsplan - Berget Helgeroa

Berget - Helgeroa (PlanID: 2008_05).

I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 - § 12-14 kunngjøres det at SU-utvalget i Nome kommune i møte 20. oktober 2022 vedtok forslag til endring (etter forenkla prosess) av gjeldende reguleringsplan for Berget-Helgeroa.

Hensikten med planendringen er å sikre adkomsten og dermed mulighet til utvikling av boligtomt B2 (11/241) i reguleringsplan for Berget Helgeroa.

Reguleringsendringer gjelder:

  1. Flytting av vendehammer og G/S-stien i sørvestlige retning. G/S-stien forblir grense mellom B1 og B2.
  2. Fjerning av den delen av VEG 2 som ligger på 11/241. Vegarealet utgjør en betydelig del av boligtomten B2. Det er ikke nødvendig, og heller ikke god utnyttelse av areal å opprettholde denne vegstrekningen når det er en vendehammer mellom B1 og B2.
  3. Endringer i reguleringsbestemmelser.

Vedtak kan påklages etter forvaltningsloven med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark som klageinstans.

Eventuelt klage skal først fremmes skriftlig til Nome kommune, SU-etaten, innen 13. november 2022.