IGANGSETTING AV DETALJREGULERING I NOME KOMMUNE

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for ytre Helgen næringspark.

I hht. plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det igangsetting av detaljregulering for et nytt næringsområde i Ytre Helgen – på eiendommen gnr. 61/ bnr 4. Naboeiendommen 63/14 og Rv 36 blir også berørt av reguleringen - for å sikre atkomst til det nye området.

Varslingen av planarbeidet er avklart med administrasjonen i kommunen. 
I henhold til bestemmelse i plan- og bygningslovens § 17-4, kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. 

Hensikten med planleggingen er å legge til rette for at det kan etableres næringsvirksomhet på del av eiendommen 61/4. 
Området er ikke satt av til næringsområde i kommuneplanens arealdel. Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel skjer i disse dager. Kommunens administrasjon sier at reguleringsplanarbeidet for næringsområdet kan skje parallelt med dette.
Da planområdet ikke samsvarer med arealdelen til kommuneplanen, vil planarbeidet utløse krav til konsekvensutredning.

Planen utarbeides av landskapsarkitekt John Lie på vegne av tiltakshaver Nome Investeringsselskap AS v/ Aslak Fjeld - Ulefoss.

Synspunkter og innspill til planarbeidet skal sendes skriftlig til: 
Landskapsarkitekt John Lie – Porsgrunnsvegen 190, 3735 Skien
E-post: john.lie@online.no 


Kopi av uttalelse sendes Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.
Epost: postmottak@nome.kommune.no 

Frist for innspill: 30. september 2019