Translate

Viktig melding

Begrenset høring Lunde sentrum øst

Planforslaget er justert på grunn av innkomne merknader under offentlig ettersyn.

 

Formålet med varselet er å informere om:

  • Endringer i planbestemmelser angående: Sikringssone transport, Byggeforbud rundt vei, H130_1;
  • Endringer i planbestemmelser angående: Faresone, flom, H320_1;
  • Endringer i planbestemmelser angående: REKKEFØLGEBESTEMMELSER;
  • Tilføring av: Grønnstruktur (Pbl § 12-5, ledd nr. 3).

 

Ved offentlig ettersyn fremmet Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) innsigelse til planforslaget. Etter justertplanforslag og utarbeidet flomvurdering har NVE trekket innsigelse.

 

Varselbrev med plandokumentene blir sendt til berørte partene.

 

Videre saksgang

Neste steg i planprosessen er å ferdigstille forslag til reguleringsplan slik at den kan tas opp til 2.gangsbehandling i samfunnsutviklingsutvalget.

 

 

Forslag til reguleringsbestemmelser (PDF, 52 kB)

Forslag til planbeskrivelse (PDF, 9 MB)

Forslag til plankart (PDF, 633 kB)

Avkjørsel og holdeplass (PDF, 187 kB)

Avkjørsel lengdeprofil (PDF, 89 kB)

Vedlegg 9 VA Rammeplan (PDF, 2 MB)

Vedlegg 13 ROS analyse (PDF, 2 MB)

Vedlegg 14 Rapport utredning flomfare  (PDF, 5 MB)

Brev NVE - Trekking innsigelse (PDF, 69 kB)

Tilbakemelding