Nedgravde oljetanker

 

Oljetank - Klikk for stort bilde Gamle olje-/parafintanker representerer en betydelig forurensingsrisiko. Huseier er selv ansvarlig for at tanken er tett og vil være erstatningsansvarlig ved en eventuell oljelekkasje.Ved fjerning av slike tanker gir ENOV et tilskudd på inntil 25% og maksimalt kr. 10.000,- på visse vilkår (se link nederst i artikklen).

Publisert av Tor Flom. Sist endret 02.01.2019

Fra 2020 blir det forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av bygninger. Gamle olje-/parafintanker representerer en betydelig forurensingsrisiko. Større tanker (over 3200 liter) som permanent tas ut av drift skal tømmes og graves opp. Kommunen anbefaler også at mindre tanker graves opp og fjernes.

Huseier er selv ansvarlig for at tanken er tett og vil være erstatningsansvarlig ved en oljelekkasje uansett størrelse på tanken. Ved oljelekkasje kan både bolig, jordsmonn og grunnvann bli forurenset. Oljen kan trekke inn under husets grunnmur og kjellergulv. En lekkasje kan også gjøre skade på naboeiendommer og renne ut i vassdrag. Det antas at en ståltank med tilhørende rør må skiftes etter maks 30 år. Glassfibertanker varer noe lenger, men det gjør ikke tilhørende rørsystem i metall. Kommunen vil ved evt. forurensing gi pålegg til huseier om å rydde opp.

Varden 02.01.2018 - Klikk for stort bildeVarden 02.01.2018 En oljetank som ikke lenger er i bruk vil fremdeles inneholde rest-olje (opp til 1/3 del) da det er svært vanskelig å få tømt tanken helt uten bruk av spesialutstyr. Som hovedregel bør tanker som ikke lenger er i bruk tømmes for olje, renses og så graves opp. Kommunen kan imidlertid ikke pålegge huseier å grav opp oljetanker under 3200 liter. Kommunen vil imidlertid vurdere å innføre en lokal forskrift som gir kommunen rett til også å kreve mindre oljetanker fjernet. Mange kommuner har allerede innført en slik forskrift.

Dersom tanken graves opp regnes den som farlig avfall og skal levere til godkjent mottak. Dersom tanken renses og det utstedes et renhetssertifikat kan tanken leveres som skrapjern. I enkelte tilfeller hvor det er vanskelig å fjerne tanken, skal tanken tømmes og renses for så å fylles med sand. Påfyllingsanordningen og lufting må fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. 

For mer informasjon se også www.oljefri.no

Miljøverndirektoratet har laget et forslag til revidering av gjeldende forskrift slik at nye regler skal gjelde for alle tankstørrelser. Om denne endringen blir vedtatt må alle oljetanker som ikke lenger er i bruk fjernes. Se forslag

Registrering av oljetanken
Midt-Telemark brann- og redningstjeneste (MTBR) har registrert ca 250 oljetanker i Nome. Vi ber huseier som er usikre på om deres tank er registrert om å melde i fra til MTBR. Alle tanker over 3200 liter skal registreres. Tanker under 3200 liter bør også registreres. 

Ved fjerning av oljetanken ber vi om at dette meldes til brannvesenet (MTBR) slik at de kan oppdatere sine registre (tlf. 35946200). Om det er vanskelig å fjerne tanken bør eier ta kontakt med kommunen å få avklart at dette er i orden. Tanken må allikevel tømmes helt og renses som nevnt over. Arbeidet må utføres av kompetente firma på dette området.

Ved lekkasje
Ved evt. oljelekkasje ta  kontakt med ditt forsikringsselskap og et skadesaneringsfirma. Ved akuttforurensing ring nødnummer tlf 110.

Andre linker:

Tilskudd fra Enova til fjerning av oljekjel og tank

Tilskudd fra Enova til fjerning av oljekamin og tank

Miljødirektoratet