Ordningen med tilskudd til kjøp av bolig er avviklet

 Ordningen med tilskudd til kjøp av bolig er avviklet.

For å unngå misforståelser og forskjellige tolkninger av reglene i forbindelse med avvikling av

boligtilskuddet i samsvar med KS-vedtak 045/18, vedtok formannskapet følgende avvikllingsordning i sitt møte 28.11.2018;

Publisert av Pål Vik. Sist endret 04.12.2018

 1. Det gis tilskudd kr. 100.000,- til kjøp av nybygd bolig etter følgende kriterier

a. Det må være gitt igangsettingstillatelse for bygging av boenheten før dato for vedtak

045/18 i kommunestyret, 8.11.2018.

b. Boenheten må være ferdigstilt ved ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse og

hjemmelsovergang (skjøte) må være tinglyst, innen 1.7.2019.

c. Kjøper må melde flytting til boenheten innen 1.7.2019. Tilskuddet utbetales når

kjøper har bodd i boligen i minimum ett år.

d. Søknad etter denne ordningen må være innsendt innen 2 måneder etter overtakelse

og meldt flytting. Søknader innkommet etter dette vil ikke bli vurdert.

2. Det gis tilskudd inntil kr. 100.000,- til nyinnflyttede i Nome kommune som kjøper

brukt boenhet etter følgende kriterier

a. Det må vedlegges kopi av signert kjøpekontrakt for boenheten som viser at denne er

inngått før vedtak om avvikling i kommunestyret i sak 045/18, dato 8.11.2018

b. Hjemmelsovergang (tinglysing av skjøte) må skje innen 31.12.2018

c. Kjøper må melde flytting til boenheten innen 31.12.2018. Tilskuddet utbetales når

kjøper har bodd i boligen i minimum ett år.

d. Søknad etter denne ordningen må være innsendt innen 2 måneder etter meldt

flytting og hjemmelsovergang. Søknader innkommet etter dette vil ikke bli vurdert.