Verket skole - detaljregulering

Nome kommunestyre vedtok i møte 13.09.2018 detaljregulering for Verket skole. Planvedtaket berører deler av eksisterende områdeplan. Hensikten med planen er å tilrettelegge for leilighetsbygg med infrastruktur og utendørsområder.

 

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 07.12.2018

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven.
Fylkesmannen i Telemark er klageinstans. Eventuell klage skal først fremmes skriftlig til Nome kommune,SU-etaten, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss, ellers på e-post til postmottak@nome.kommune.no
innen 15. oktober 2018.

SU-etaten / Avd. for planlegging og arealforvaltning

 

Planbestemmelser for Verket skole felt B1 rev.21.08.2018 (PDF, 3 MB)
Saksutredning - første gangs behandling (PDF, 744 kB)
Detaljreguleringsplan Verket skole felt B1 18.06.2018 (PDF, 344 kB)