Vedtatt reguleringsplan - detaljregulering for Ytre Helgen næringspark. klagefrist 25. august 2020

Detaljregulering for Ytre Helgen næringspark

Kommunestyret vedtok i møte 16.06.2020, sak nr 052/20, detaljreguleringsplan for Ytre Helgen næringspark PlanID 2019_03. Reguleringsplanen gjelder for del av eiendommen gnr 61, bnr 1. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Vedtatt plankart i målestokk 1:1000, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i rådhuset. Se også kommunens internettside: www.nome.kommune.no.

Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan påklages jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI (§ 28 - § 36). Frist for å klage på vedtaket er satt til 25. august 2020.

Henvendelser kan rettes til:
Nome kommune, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss, eller
postmottak@nome.kommune.no.

Planen omfatter området vist på kartutsnittet: 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 Plankart (PDF, 548 kB)

Reguleringsbestemmelser 22.05.2020 (PDF, 58 kB)

Saksutredning med sluttbehandling i kommunestyret (PDF, 997 kB)

Planbeskrivelse endelig (PDF, 3 MB)

Retten til å klage på enkeltvedtak (PDF, 158 kB)