Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning av midler for 2021. Søknadsfrist 4. desember!

Klikk for stort bilde Barne, ungdoms -og familiedirektoratet (bufdir) har lagt ut søknadsskjemaet for tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge (tidligere kalt barnefattigdomsmidler). Søknadsfrist 4. desember

 regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge".
Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Om ordningen - informasjon fra bufdir

Hva kan man søke om tilskudd til og hvem kan søke

Det kan søkes om tilskudd til tre ulike tiltakstyper, jf. 1 a), b), c) i regelverket:

  • Ordinære tiltak: deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer, jf. regelverkets 1 a). Her inngår også søknader på forenklet skjema for utstyrssentraler. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, jf. regelverkets 1 b). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune), frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, jf. regelverkets 1 c). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune) kan søke om tilskudd.

 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.
NB! Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen.
Eksempler på dette er lokale ledd av kor, korps og frivillige organisasjoner og idrettslag.
Direktesøknader som ikke oppfyller kravet til å være sentralledd, vil bli avvist. 

Hjelpeside for søknadsportalen

Veileder før søknader

Regelverk for ordningen

Krav til rapportering

Søknadsportalen til bufdir

Kontaktperson i Nome kommune:
Heidi Elise Kvale
epost: heelkv@nome.kommune.no