Kunngjøring av vedtatt mindre endring av reguleringsplan - Tyrivegen 16 i Lunde

Driftsutvalget i Nome vedtok i møte 28.08.2018 forslag til mindre endring av gjeldende reguleringsplan for Lunde sentrum. 

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 06.09.2018

Endringen gjelder Tyrivegen 16 gnr. 101 bnr. 111.
Reguleringsendringen legger til rette for bygging av nye boliger med infrastruktur. Forslaget åpner for fortetting og fornyelse på den eksisterende boligeiendom.
Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven, med fylkesmannen i Telemark som klageinstans.
Eventuell klage skal først fremmes skriftlig til Nome kommune, teknisk etat, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss, eller på e-post til postmottak@nome.kommune.no innen 28. september 2018.

 

Plankart gjeldende A3 - L Mindre endring (PDF, 983 kB)

Vedtak - Mindre endring av gjeldende reguleringsplan for Tyrivegen 16 (PDF, 674 kB)

Forslag til reguleringsbestemmelser (PDF, 41 kB)