Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018/2021 behandlet i kommunestyret

Økonomi - Klikk for stort bilde

Kommunestyret behandlet budsjett for 2018, og økonomiplan fram til 2021 i møte torsdag 14. desember.

Den politiske behandlingen innebærer endringer sammenlignet med rådmannens forslag.

 

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 27.12.2017

Nedenfor redegjøres kort for de endringer som ble vedtatt i den politiske behandlingen vedr driftsbudsjettet 2018:

 

Driftsrammene er økt med netto 1,595 mill. kr sammenlignet med rådmannens forslag.

Endringene fordeler seg slik:

Rammeområde A: Administrative og politiske fellestjenester: Økt ramme kr 100.000:

 • Fest for ansatte: Økt ramme kr 100.000.

Rammeområde E: Oppvekst: Redusert ramme kr 160.000:

 • Leie av idrettsanlegg i Lunde: Økt ramme kr 90.000
 • Interkommunal PP-tjeneste: Redusert ramme kr 150.000 (halvårseffekt av ny stilling)
 • Ramme skolefritidsordning: Redusert ramme kr 100.000 pga av økt betalingssats.

Rammeområde F: Helse- og omsorg: Økt ramme kr 900.000:

 • Ressurs helsesøster: Økt ramme kr 200.000.
 • Grunnbemanning sjukeheimen: Økt ramme kr 600.000.
 • Prosjekt «Det store heltidsvalget»: Økt ramme kr 100.000.

 

Rammeområde H: Samfunnsutvikling: Økt ramme kr 755.000

 • Ekstra ressurs kulturskolen: Økt ramme kr 50.000.
 • Kompis: Økt ramme kr 15.000.
 • Overføring Telemark museum: Redusert ramme kr 60.000.
 • Kommunale veier: Økt ramme kr 800.000.
 • Midt-Telemark Brann og redning: Redusert ramme kr 50.000.

 

Forannevnte endringer er dekket inn på følgende måte:

 • Økt utbytte fra Midt-Telemark Energi: Kr 1,006 mill. kr.
 • Redusert inndekking av tidligere års driftsunderskudd: Kr 1,575 mill. kr.
 • Driftsbudsjettet er balansert med en avsetning til disposisjonsfond på kr 986.000.

 

Nye opplysninger vedr skatteinngangen i november i år, bidro til den nevnte finansieringsløsningen for påplusningene i 2018-budsjettet. Kommunestyret har i møte 14. desember vedtatt en budsjettregulering for 2017, som innebærer at skatteanslaget er økt med 1,575 mill. kr. Denne merinntekten er disponert til inndekking av tidligere års underskudd. Følgelig ble tilsvarende beløp i 2018-budsjettet «frigjort». Alt av gamle driftsunderskudd forutsettes nå å være dekket inn i 2017-budsjettet. Om denne forutsetningen holder, blir avklart gjennom regnskapsavleggelsen i februar 2018.

 

Investeringsbudsjettet 2018:

Rådmannens forslag ble vedtatt med en endring:

Gangbru Lunde sluse er ført opp med en kommunal bevilgning på kr 200.000. Tiltaket forutsetter også eksterne tilskuddsmidler fra Sparebankstiftelsen på tilsvarende beløp.

Nærmere dokumentasjon framgår av vedlagte filer: