2017 Kunngjøringer og høringer
Publisert 29.11.2018
Bilde Sannes.JPG

Detaljregulering for Sannes hytteutleie

Publisert 21.09.2018

Kommunedelplan for helse- og omsorg 2018 - 2028 legges herved ut til høring og offentlig ettersyn.

Frist for å gi uttalelse 12.oktober 2018

Publisert 06.09.2018

Driftsutvalget i Nome vedtok i møte 28.08.2018 forslag til mindre endring av gjeldende reguleringsplan for Lunde sentrum. 

Publisert 10.07.2018

Varselet gjelder en mindre endring av eksisterende plan for Kaste industriområde/næringsområde – og en mindre utvidelse. Hensikten med planendringen er å legge til rette for nødvendige sikringstiltak i forbindelse med bekkeløp. Bekkeløpet skal sikres ved at det renskes opp og steinsettes. Det skal etableres fysiske tiltak som stabiliserer og sikrer eksisterende fylling mot erosjon fra bekken. Det vises ellers til orienteringen i vedlagte brev om «Varsel om oppstart», plankart og bestemmelser.

Publisert 11.05.2018
nome kommune til hjemmesider etc.png

Planprogrammet for kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet legges ut på høring med høringsfrist 30. juni 2018.
Samtidig varsles oppstart av arbeidet med ny kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet, og lokal frivillighetsmelding.

Innspill til planprogrammet sendes til postmottak@nome.kommune.no og merkes med Kommunedelplan for kultur, fritid og frivillighet, eller sendes i posten til Nome kommune v/ Heidi Kvale, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

Publisert 12.01.2018
Elg.jpg

 Fagrådet for vilt og innlandsfisk i Nome har i møte 09.01.18 vedtatt å legge forslag om kommunale målsettinger for hjortvilt ut til offentlig ettersyn.

Gå til landbruketshus her.

Publisert 27.12.2017
Økonomi

Kommunestyret behandlet budsjett for 2018, og økonomiplan fram til 2021 i møte torsdag 14. desember.

Den politiske behandlingen innebærer endringer sammenlignet med rådmannens forslag.