Situasjonskart

ikon kart Situasjonskart skal legges ved byggesøknaden, søknader om fradeling av grunneiendom og ved søknad om utslipp.

Nome kommune har sammen med Norkart AS etablert kart på Internett. Brukere av denne tjenesten kan se kommunens kart, flybilder og planarkiv på internett. Løsningen har muligheter for å finne områder i kommunen vha. adresse, stedsnavn, gårds- og bruksnummer eller interessante steder.

GISLINE Webkart (Nyhet: WEB3). - Nome kommune har fra sommeren 2014 en ny webkartløsning som inneholder bakgrunnskart, flyfoto, regulerings- og kommuneplaner.
GISLINE WebPlan - Kommunens planbestemmelser for regulering- og kommuneplaner.

Se eksempel på en situasjonsplan og tegninger (PDF, 3 MB) for garasje.


Gårdskart - Oversikt over arealressurser på landbrukseiendommer.

Se eiendom viser enkel informasjon fra den nasjonale kartbasen for eiendomsdata, bygninger og adresser.

Infoland - Salg av kartdata (SOSI, DXF eller Shape)

Planlagte byggearbeider skal tegnes inn og målsettes på situasjonskartet i målestokk 1:500 eller 1:1000. Ved deling må forslag til nye grenselinjer og grensearrondering påføres kartusnittet. Dette må også gjøres ved fradeling, grensejustering og bortfeste av areal. Kartutsnitt som viser eksisterende situasjon samt offentlige vann- og avløpsledninger, kan bestilles hos teknisk etat. Du kan også selv skrive ut et kartutsnitt fra kommunens Webkart. 

Teknisk etat kan også skrive ut en liste over eier av naboeiendommene. Listen deles kun ut  i forbindelse med søknad om bygging, fradeling eller utslipp. For vedlikehold av kommunens kartbaser er det meget viktig at det situasjonskartet som blir innsendt er så nøyaktig som mulig.

Gebyrer
Kommunen krever ikke eget gebyr for utlevering av situasjonskart eller naboliste. Kostnader inngår i gebyr for bygge- og delingssøknaden.
 

Sist endret 26.05.2015
Login for redigering