Byggesak - ansvarsområder

Byggesøknad - Klikk for stort bilde

Byggesak omfatter all saksbehandling av tiltak etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Byggesaksavdelingen har også ansvaret for behandling av søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsanlegg, søknad om deling av eiendom samt seksjonering av eiendom.

Før nevnte tiltak kan settes ut i livet må kommunen ha gitt tillatelse med mindre tiltaket er unntatt fra byggesaksbehandling. Ta kontakt med kommunen om du er usikker på om tiltaket er søknadspliktig.

Viktige linker i en byggesak :

Rutinebeskrivelse


Veiledere

Byggsøk (eletronisk utfylling og oversendelse av byggesøknad)

Eksterne linker

Tidligere artikler:
Når bør du måke taket for snø?

Saksbehandlingen
Den kommunale byggesaksbehandling reguleres av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter samt forvaltningsloven. Kommunens planbestemmelser og vedtekter utgjør i tillegg en viktig del av det juridiske grunnlag for saksbehandlingen.

For regulerte områder finnes det bestemmelser som er retningsgivende for eksisterende og ny bebyggelse. Ta kontakt med kommunen for å avklare hvilke bestemmelser som gjelder for din eiendom.
Kommunens saksbehandling skal bidra til å sikre samfunnsinteressene og samtidig føre til økt kvalitet på byggearbeidene. Kommunen er forpliktet til å gi svar på byggesøknaden innen en viss frist. Fristen er avhengig av søknadstypen.

For å oppnå de målsettinger som er knyttet til saksbehandlingen, vil vi at du som er utbygger sender inn søknad som er komplett, og som er i samsvar de offentlige krav. Ta kontakt med kompetente foretak (arkitekt/ingeniør) for å unngå at tid går med til å komplettere søknaden på et senere tidspunkt.

Byggetiltakene kan deles inn i tre kategorier:

1. Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling
Enkelte mindre tiltak kan gjennomføres uten kommunal saksbehandling. Men noen viktige forutsetninger må være oppfylt. Dersom et byggetiltak fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser, vil ikke vilkårene for unntak være oppfylt.
Se lovdata: pbl. § 20-3.

2. Byggetiltak som krever søknad og tillatelse og som kan foretsås av tiltakshaver pbl. § 20-2. 
Søknadspliktige tiltak etter pbl. § 20 - 2 erstatter tidligere meldingspliktige tiltak. Disse kan forstås av tiltakshaver selv. Med forestå menes at tiltakshaver ikke må ha ansvarlig foretak i rollen som søker, prosjekterende, kontroll av prosjekterende, utførende og kontroll av utførende, men kan gjøre dette selv. Avhengig av tiltakets vanskelighetsgrad og egen kompetanse, kan det være nødvendig med byggfaglig bistand.
De vanligste tiltak som omfattes av denne type søknad er uthus, garasjer og tilbygg.
Se lovdata: pbl. § 20-2.

3. Byggetiltak som krever søknad og tillatelse etter pbl. § 20-1.
De tiltak som ikke er nevnt under pkt. 1 og 2 skal behandles som søknad. Slike søknader skal sendes inn av profesjonelle aktører som skal ha den nødvendige kunnskap om plan- og bygningslovens regler.
Kommunen krever at slik kunnskap dokumenteres gjennom utdanning og praksis eller ved at det foreligger sentral godkjenning. Slik dokumentasjon kreves også for prosjektering, utførelse og kontroll av byggetiltak som er søknadspliktig.  
Se lovdata: pbl. § 20-1.                   


Kontaktpersoner for byggesaksbehandling er:
avd.ing. Terje Pedersen (terje.pedersen@nome.kommune.no)
avd.ing. Tor Flom (tor.flom@nome.kommune.no)
Tel 35 94 62 00 (sentralbordet)
Fax 35 94 62 09 (sentralbordet)

Sist endret 26.05.2015
Login for redigering