Tjenestetilbud fra Nome kommune Listen nedenfor inneholder en oversikt over de tjenester som Nome kommune tilbyr sine innbyggere. Der hvor det er aktuelt, inneholder tjenestebeskrivelsene linker til skjemaer. Du kan også velge å se alle tjenestene innenfor en kategori ved å velge fra nedtrekkslisten Kategori. Ønsker du å sende inn en generell henvendelse til kommunen, kan du klikke her og fylle ut skjemaet.

 
Brann og redning  -  Byggesak  -  Helse og omsorg  -  Hjemmetjenester  -  Institusjonstjenester  -  Kultur  -  Landbruk  -  Salg/servering/skjenking  -  Skole og barnehage  -  Tekniske tjenester

   
A
 -  Alle søknadskjema for byggesak-, deling- og utslippssøknad   
 
 -  Ambulerende skjenkebevilling   
   
B
 -  Barnehagetjenesten   
 
 -  Bruk av kloakkslam i jordbruket   
 
 -  Bruk av skogfond   
 
 -  Bygging av landbruksveg   
   
D
 -  Deling av driftsenhet   
   
E
 -  Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom   
 
 -  Erstatning for avlingsskade og svikt i honningproduksjon   
 
 -  Etablererprøve i serveringsloven   
   
F
 -  Flyktninghelsetjenesten   
 
 -  Fritidstilbud til funksjonshemmede   
 
 -  Fritidstilbud til ungdom   
 
 -  Fysio- og ergoterapitjenesten   
 
 -  Fysioterapi for barn (0-5 år)   
 
 -  Fysioterapi for eldre (over 67 år)   
 
 -  Fysioterapi for voksne (18-67 år)   
 
 -  Fysioterapi i skolehelsetjenesten (6-18 år)   
   
H
 -  Helsestasjon for barn (0-5 år)   
 
 -  Helsestasjon for ungdom   
 
 -  Hjemmehjelptjenesten   
 
 -  Hjemmesykepleie   
 
 -  Hjemmetjenester for funksjonshemmede   
 
 -  Hørselskontakt   
   
I
 -  Institusjonsplass   
   
J
 -  Jordmortjenesten   
   
K
 -  Kanalstipend   
 
 -  Konsesjon ved erverv av fast eiendom   
 
 -  Koordinerende enhet   
 
 -  Kulturarrangementer - Ulefoss samfunnshus   
 
 -  Kulturmidler   
 
 -  Kulturpris   
 
 -  Kunnskapsprøve i alkoholloven   
   
L
 -  Ledsagerbevis for funksjonshemmede   
 
 -  Legetjenesten   
 
 -  Legevakt/Øyeblikkelig hjelp   
 
 -  Leie av teknisk utstyr   
   
M
 -  Markedsføring av kulturarrangementer   
 
 -  Matombringing   
 
 -  Miljørettet helsetjeneste   
 
 -  Motorferdsel i utmark   
   
N
 -  Nome kino   
   
O
 -  Omdisponering av landbruksareal   
 
 -  Omsorgsboliger   
 
 -  Omsorgslønn   
   
P
 -  Pedagogisk-psykologisk tjeneste   
 
 -  Permisjon for skoleelever   
 
 -  Personlig assistent - BPA   
 
 -  Planlegging og finansiering av landbruksnæring og anna verksemd knytt til landbruket   
 
 -  Psykisk helsearbeid   
   
R
 -  Reisevaksinasjon   
 
 -  Rentemidler av skogfond   
   
S
 -  Salgsbevilling   
 
 -  Serveringsbevilling   
 
 -  Skjenkebevilling   
 
 -  Skjenkebevilling for enkeltanledning   
 
 -  Skolebytte   
 
 -  Skolefritidsordningen (SFO)   
 
 -  Skolehelsetjenesten   
 
 -  Spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn som går i barnehage   
 
 -  Spesialpedagogisk hjelp for førskolebarn som ikke går i barnehage   
 
 -  Spesialundervisning for grunnskoleelever   
 
 -  Spillemidler for anlegg til idrett og fysisk aktivitet   
 
 -  Støttekontakt   
 
 -  Synskontakt   
 
 -  Søknad om deling av grunneiendom - PBL § 20-1 pkt. m)   
 
 -  Søknad om dispensasjon - PBL § 19-1   
 
 -  Søknad om tillatelse til tiltak – PBL § 20-1, krav om ansvarlig foretak   
 
 -  Søknad om tillatelse til tiltak – PBL § 20-2 som kan utføres av tiltakshaver selv.   
   
T
 -  Tilrettelagt transportordning (TT-ordningen)   
 
 -  Tilskot til miljøtiltak i jordbruket (SMIL)   
 
 -  Tilskudd til friluftstiltak   
 
 -  Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket   
 
 -  Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse - PBL § 20-3   
   
U
 -  Ungdomsstipend   
 
 -  Utleie av Ulefoss samfunnshus   
 
 -  Utleie av Ulefosshallen   
 
 -  Utsatt/framskutt skolestart   
 
 -  Utslippssøknad - utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende   
   
Ø
 -  Økonomisk sosialhjelp   
    
Login for redigering