Tor Flom

Avdelingsingeniør byggesak

 

Incken Mandt-Utbøen

Avdelingsingeniør oppmåling

 

Åpningstid (1)
Kartpunkt (1)

Kart og eiendomsinformasjon

ikon kart

Situasjonskart skal legges ved byggesøknaden, søknader om fradeling av grunneiendom og ved søknad om utslipp. Nome kommune har sammen med Norkart AS etablert en lokal kartløsning for internett. Her finner du detaljkart, flyfoto og planarkiv. Du kan søke fram din eiendom ut fra adresse, gårds- og bruksnummer, eller bare ved å zoome deg inn.

Du kan også tegne i kartet og skrive dette ut og legge ved situasjonsplanen sammen med søknaden. Det finnes også mange andre funksjoner på disse nettsidene.

Kommunens kartløsning og register:
 

Kommunekart - kartløsningn inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, flyfoto regulerings- og kommuneplaner med bestemmelser. Kan også brukes for å skrive ut situasjonskart. Hjelp til å bruke kartløsningen finner du her. Krav til situasjonsplan finner du under.

WebPlan - er planregisteret for Nome. Dette inneholder alle reguleringsplaner og kommuneplaner med tilhørende bestemmelser og plankart på pdf-format. Her kan du søke på plannavn eller planId.

NVE Temakart er en samling av mange typer kart om bla. vern og sikringaktsomhet og fare-kart

Krav til situasjonsplan:
Planlagte byggearbeider skal tegnes inn og målsettes på situasjonskartet i målestokk 1:500 eller 1:1000. Ved deling må forslag til nye grenselinjer og grensearrondering påføres kartutsnittet. Dette må også gjøres ved fradeling, grensejustering og bortfeste av areal. Kartutsnitt som viser eksisterende situasjon samt offentlige vann- og avløpsledninger, kan bestilles hos teknisk etat. Du kan også selv skrive ut et kartutsnitt fra kommunens Webkart. 

Teknisk etat kan også skrive ut en liste over eier av naboeiendommene. Listen deles kun ut  i forbindelse med søknad om bygging, fradeling eller utslipp. For vedlikehold av kommunens kartbaser er det meget viktig at det situasjonskartet som blir innsendt er så nøyaktig som mulig.

Kommunen krever ikke eget gebyr for utlevering av situasjonskart eller naboliste på pdf eller papir. Kostnader inngår i gebyr for bygge- og delingssøknaden.

Dersom du ønsker digitale vektordata må disse bestilles gjennom Infoland. Infoland selger bla annet kartdata, og disse kan leveres i ulike format (SOSI, DXF eller Shape- format).

Landsdekkende kartløsninger og registre:
 

SePlan - er en landsdekkende løsning for plandata som inneholder planavgrensning og som slår opp i kommunens eget planregister hvor du finner reguleringsbestemmelser og plankart.

Se eiendom - viser enkel informasjon fra den nasjonale kartbasen for eiendomsdata, bygninger og adresser.

Gårdskart - Er en landsdekkende oversikt over arealressurser for landbrukseiendommer.

Sist endret 22.12.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering