Nome kommune og Kommunereformen

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre kommunereformen, hvor målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet , som skal sikre følgende hovedmål;

 • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
 • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
 • Styrke lokaldemokratiet

Dette mener regjeringen er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Alle kommunene i Norge må innen utgangen av juni 2016 gjøre vedtak om hvordan de vil stille seg til kommunereformen.  I etterkant av dette vedtaket skal Fylkesmannen gi sin tilrådning om kommunestrukturen i Telemark til Kommunaldepartementet. Stortinget skal ta stilling til ny kommunestruktur våren 2017 og nye kommuner skal være operative fra 1.1.2020

I forbindelse med forhandlingene om Ny kommune i Midt-Telemark er det etablert en egen informasjonsportal på Midt-Telemarkrådets hjemmeside som vil bli oppdatert fortløpende;
 

http://midt-telemark.no/utviklingsprosjekter-i-midt-telemark/kommunestruktur/

Det er nedsatt et eget forhandlingsutvalg bestående av 3 politisk valgte medlemmer fra hver kommune og en referansegruppe bestående av 2 hovedtillitsvalgte og hovedvernombud, også det  fra hver kommune. Forhandlingsutvalget  fra Nome kommune består av følgende representanter;
        
Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret
        
Varaordfører Hans Gunnerud Jørgensen
        
Torunn Brukåsa Kleiva

I forhandlingsutvalget møter også rådmennene .

I referansegruppa fra Nome sitter;
        
Kari Andersen - Fagforbundet
        
Tor Arne Skomedal - Utdanningsforbundet
        
Bent Brustad - Hovedvernombud

Nome kommune startet arbeidet med kommunereformen allerede høsten 2013 og er nå inne i en forhandlingsprosess med nabokommunene Bø og Sauherad om en ny kommune i Midt - Telemark. For denne prosessen er det nå vedtatt følgende milepæler;

 • Kommunestyret 10.12.2015.
  • Kommunestyret tar stilling til hvordan innbyggerne skal høres om forhandlingsresultatet
 • Kommunestyret 28.1.2016 kl. 18:00
  • Kommunestyret skal gjøre vedtak om forhandlingsresultatet og legge dette ut til høring for innbyggerne i Nome.
 •   Kommunestyret  28.4.2016.
  • Endelig  vedtak om eventuell Ny kommune i Midt-Telemark

Nome kommune har som del av reformarbeidet allerede gjennomført en innbyggerundersøkelse for å kartlegge innbyggernes oppslutning om mulige "sammenslåingsalternativer" for Nome kommune;

Innbyggerundersøkelse i Nome - Telemarksforsking  (PDF, 5 MB)

Innbyggerundersøkelse Nome Presentasjon i folkemøte - Telemarksforsking (PDF, 656 kB)

Nome kommune har dessuten gjennomført et eget utredningsarbeid om ulike sammenslåingsalternativer for kommunen;

Kommunereformen og Nome kommune – status quo eller fusjonering? (PDF, 5 MB)

Kommunereformen og Nome kommune – presentasjon (PDF, 2 MB)

og har i etterkant av begge utredningsarbeidene gjennomført folkemøter.  

Kommunestyrets siste vedtak i kommunereformen;

Regjeringa om kommunereformen

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 13.01.2016
Login for redigering