Offentlig ettersyn reguleringsplan for Buktabakken

 Offentlig ettersyn Reguleringsplan Buktabakken

 

Driftsutvalget i Nome kommune vedtok i møte 09.mai 2017 (sak DU 026/17) at reguleringsforslag for Buktabakken, skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 12-10.

 

Formålet med planarbeidet er å hjemle 7 nye hyttetomter i planområdets vestligste del. Hytter uten vegadkomst vil få regulert hjemmel til veg. Eksisterende tomter, veganlegg og båtbrygge vil bli regulert «som bygget». Nye hytter vil få høy sanitær standard. Det vil bli regulert vannforsynings- og renseanlegg med mulighet til tilkobling av eksisterende enheter. Det er ønskelig å få regulert en badeplass vest i området.

 

Alt planmaterialet er tilgjengelig på Nome kommunes nettside www.nome.kommune.no. Komplett papirversjon legges også ut i bibliotekene og service kontoret på Ulefoss.

 

Frist for uttale er 05.juli 2017.

Uttale og merknader kan sendes til Nome kommune, teknisk etat, avdeling for arealforvaltning, Ringsevja 0, 3830 Ulefoss eller postmottak@nome.kommune.no.

 

Med hilsen

 

 

Valentijn van Ammers

Arealplanlegger -avdelingsingeniør

Publisert av Valentijn van Ammers. Sist endret 26.05.2017

Login for redigering