DYPE BORINGER PÅ FEN.

Boringer på Fen - Klikk for stort bilde

 

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har fått tildelt ekstraordinære midler til to dype borehull ned til 1000 meter innenfor det som geologene kaller Fensfeltet. Det vil bli igangsatt boringer i løpet av høsten, men før det vil det bli utført målinger som kan avklare eventuelle problemer i boreprosessen.  

Publisert av Pål Vik. Sist endret 15.08.2017

Geologien på Fen er meget spesiell og interessant. Det har vært gruvedrift i området på jernmalm (1657 – 1927) og på elementet niob (1953 – 1965). Feltet er ellers kjent for høyt innhold av thorium og av det som blir kalt sjeldne jordarter. Flere aktører har rettigheter til å undersøke mineraler i feltet.

Våren 2017 søkte regiongeologen for Buskerud, Telemark og Vestfold, Sven Dahlgren, Olje og Energidepartementet (OED) om midler til to dype borehull som skulle kartlegge mineralpotensialet mot et større dyp i området. Regjeringen bevilget kr. 8 mill. ved revidert statsbudsjett i juni, og siden NGU har ansvar for geologien på land i Norge, ble midlene bevilget til NGU.  Regiongeologen og NGU samarbeider tett i dette prosjektet, og det er vurdert aktuelle boreplasser.

NGU er opptatt av at det ikke oppstår unødvendige problemer ved boringene. Det vil derfor bli utført målinger på bakken som vil kartlegge dyp til fjell og mulige svakhetssoner i fjellet. Disse målingene går ut på å legge fire kabler på til sammen 400 meter på bakken. Det kobles til elektroder (stålspyd) som vil sende strøm ned i bakken. Ved å måle på en rekke kombinasjoner av elektroder som sender strøm og elektroder som måler det elektriske potensialet (spenningen), vil en kunne kartlegge den elektriske motstanden i bakken ned til ca. 30 meter. Ut fra disse data kan løsmassetykkelsen og fjellkvaliteten langs profilene kartlegges. Endelig plassering av de to dype borehullene blir tatt når resultatene fra de elektriske motstandsmålingene foreligger. Planlagte måleprofiler er vist i figur.

NGU vil utføre disse elektriske målingene i uke 31. med oppstart allerede på mandag 31. juli. De aller fleste målelinjene går langs veger, og elektrodene vil bli satt ned i veggrøftene. To av de planlagte målelinjene vil gå over dyrka mark, og dette er avklart med grunneiere og drivere.

Prosessen med å velge ut det rette borefirma er i gang og selve boringene ventes å starte tidlig i oktober. Dersom alt går greit vil boringene avsluttes før jul.

Login for redigering