Publisert 22.06.2017
Valg logo (2015).png

Tidligstemming:

Tidligstemmegivning starter 1. juli. Ta kontakt med kommunen for å avtale tid for tidligstemming dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemming eller på valgdagen.

 

Publisert 19.06.2017
Helsestasjon for ungdom

  

Ønsker du kontakt med Helsestasjonen for ungdom  i sommer så send en sms på tlf: 97 48 63 50 for avtale.

 

 

Fra torsdag 24. august vil vanlig åpningstider være gjeldene (kl. 14 - 17) på Ulefoss helsestasjon

Hilsen oss i HUF 

Publisert 19.06.2017

På grunn av nødvendig vedlikehold av kommunens avløpspumpestasjon på Plassenfeltet i Lunde, må stasjonen gå i overløp. Det anbefales derfor ikke å bade i Straumen nedstrøms Plassenfeltet(nedenfor Lunde sluse) til og med Bua/Lundefaret i uke 25.

Publisert 02.06.2017
Flexiruter.png

Nye flexiruter for Nome er nå tilgjengelig 

Publisert 26.05.2017

 Offentlig ettersyn Reguleringsplan Buktabakken

 

Driftsutvalget i Nome kommune vedtok i møte 09.mai 2017 (sak DU 026/17) at reguleringsforslag for Buktabakken, skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 12-10.

 

Formålet med planarbeidet er å hjemle 7 nye hyttetomter i planområdets vestligste del. Hytter uten vegadkomst vil få regulert hjemmel til veg. Eksisterende tomter, veganlegg og båtbrygge vil bli regulert «som bygget». Nye hytter vil få høy sanitær standard. Det vil bli regulert vannforsynings- og renseanlegg med mulighet til tilkobling av eksisterende enheter. Det er ønskelig å få regulert en badeplass vest i området.

 

Alt planmaterialet er tilgjengelig på Nome kommunes nettside www.nome.kommune.no. Komplett papirversjon legges også ut i bibliotekene og service kontoret på Ulefoss.

 

Frist for uttale er 05.juli 2017.

Uttale og merknader kan sendes til Nome kommune, teknisk etat, avdeling for arealforvaltning, Ringsevja 0, 3830 Ulefoss eller postmottak@nome.kommune.no.

 

Med hilsen

 

 

Valentijn van Ammers

Arealplanlegger -avdelingsingeniør

Publisert 23.05.2017

Nome formannskap har i sak 028/17 vedtatt å legge ut forslag til politivedtekt ut til høring med høringsfrist 6. juni kl. 15:00

Forslaget til Politivedtekt kan leses her (PDF, 253 kB)

Høringsuttalelse sendes til postmottak@nome.kommune.no og merkes Høringsinnspill Politivedtekt»

 

Publisert 11.05.2017
Svenseid barnehage 2009 085.jpg

Søknadsfrist til Hovedopptaket er 15. mars. Det er samme søknadsfrist for endringer av opphold og ønske om overflytting til en annen barnehage. Du finner vårt elektroniske søknadssenter her.  Selv om du fortsatt står på venteliste dette barnehageåret, må du søke på nytt.

Første dag i barnehagen er 21. august (planleggingsdager for personalet 16.,17. og 18. august).

I tillegg til hovedopptaket har vi Supplerende opptak med søknadsfrist 1.oktober for de som ønsker tilbud etter nyttår i barnehageåret. Vi har ingen opptak mellom supplerende opptak og 31.12. Søknader ellers i løpet av året behandles fortløpende.

Rett til barnehageplass
Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året det blir søkt om barnehageplass. For å få denne retten må barn som er født før utgangen av august året før starte innen utgangen av august. Ettåringer født innen utgangen av september må starte innen utgangen av september året etter, og tilsvarende med barn født innen utgangen av oktober må starte senest i løpet av oktober. For å benytte seg av retten må det søkes til Hovedopptaket.

Stortinget har i statsbudsjettet for 2017 varsla at det kan komme en lovendring til våren. Den innebærer at barn født i november 2016 vil ha rett til barnehageplass i løpet av november i år. For å benytte seg av en eventuell rett må det søkes til Hovedopptaket.

Publisert 24.04.2017
bok-400x250.png

 NYTT BIBLIOTEK PÅ ULEFOSS

6. april vedtok Nome kommunestyre at bibliotekets avdeling på Ulefoss skal flyttes til Ulefoss samfunnshus. Dagens bibliotekbygg på Ulefos skal bygges om til kompetansehus. Bibliotekets avdeling på Ulefoss vil flytte inn i flunkende nye lokaler på samfunnshuset. De nye lokalene til bibliotekets avdeling på Ulefoss skal først bygges, og som en konsekvens av ombygging av nåværende lokaler og bygging av nye lokaler må bibliotekpersonalet framover bruke tid på å rydde seg ut av bibliotekbygget.
For å frigjøre tid til dette arbeidet, stenges bibliotekets avdeling på Ulefoss gradvis fra 1. mai og helt fra 1. juni i påvente av nytt bibliotekbygg på samfunnshuset.

Åpningstider i mai for bibliotekets avdeling på Ulefoss:
fredag kl. 11-17

Fra 1. juni er bibliotekets avdeling på Ulefoss stengt i påvente av nytt biblioteksbygg

Alle kommunens innbyggere er velkommen til å besøke bibliotekets avdeling i Lunde. Her er det betjent åpningstid tirsdager kl. 14-19, også mens bibliotekets avdeling på Ulefoss er stengt i påvente av nybygg. Bibliotekets avdeling i Lunde er meråpent alle dager fra kl. 07 til 22. Det vil si at alle kan logge seg inn ved hjelp av lånekort og pinkode, og betjene seg selv.

Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører for bibliotekets lånere på Ulefoss– men vi håper dere deler vår glede over å få nytt biblioteksbygg for bibliotekets avdeling på Ulefoss.

Publisert 07.04.2017
Nomevann.JPG

Årsberetningen foreligger nå fra rådmannen. Årsberetningen er primært for kommunestyrets medlemmer, revisjonen, kontrollutvalget og ansatte. Men også for kommunens innbyggere og andre kan det være av interesse å få et innblikk i de beskrivelser som kommunens administrasjon gir av virksomheten i 2016.

 

Publisert 23.03.2017
Nome sjukeheim skulptur.jpg

Nome kommune legger med dette ut på høring forslag til lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarenede bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester. 

Frist for å gi høringsuttalelse er 24. april 2016

Login for redigering