Garasje

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke.

Den som bygger har selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer, vegloven eller annet regelverk. Dersom tiltaket kommer i konflikt må det omsøkes på vanlig måte. Ta derfor kontakt med kommunen om du er usikker.

ikon skjema

Søknadsskjema for bygging, deling av eiendom og utslipp fra mindre avløpsrenseanlegg fra bolig og fritidsboliger. Brukes dersom du vil skrive ut og fylle inn i søknadsskjema selv.

ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk søknad om byggetillatelse. Programmet kan brukes av alle og er gratis.

Meldeskjema for ikke søknadspliktige bygg finner du nederst i denne artikkelen, eller gå inn på denne linken: Meldeskjema (PDF, 93 kB) Utfylt skjema sendes Nome kommune v/Teknisk etat, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss

ikon kart

Situasjonskart skal legges ved byggesøknaden, søknader om fradeling av grunneiendom og ved søknad om utslipp.

Nome kommune har sammen med Norkart AS etablert kart på Internett. Brukere av denne tjenesten kan se kommunens kart, flybilder og planarkiv på internett. Løsningen har muligheter for å finne områder i kommunen vha. adresse, stedsnavn, gårds- og bruksnummer eller interessante steder.

ikon veilder

Veiledninger for byggesaker.

Byggesøknad

Byggesak omfatter all saksbehandling av tiltak etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Byggesaksavdelingen har også ansvaret for behandling av søknad om utslippstillatelse fra mindre avløpsanlegg, søknad om deling av eiendom samt seksjonering av eiendom.

Før nevnte tiltak kan settes ut i livet må kommunen ha gitt tillatelse med mindre tiltaket er unntatt fra byggesaksbehandling. Ta kontakt med kommunen om du er usikker på om tiltaket er søknadspliktig.

Her finner du eksterne linker som kan være til hjelp i en byggesak.

Kommunen kan i mange tilfeller fastsette lokale forskrifter. Slike forskrifters formål vil være med på å bestemme private personer eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor et avgrenset område (innenfor kommunen). 

Login for redigering