Positiv regnskapsutvikling i Nome

Økonomi - Klikk for stort bilde

Nome kommune behandlet regnskap og årsberetning for 2017 i sitt møte torsdag 24. mai. Regnskapet ble lagt fram med et netto mindreforbruk, eller mer folkelig driftsoverskudd,  på om lag 6,5 mill. kr.

 

Publisert av Sigrid Stoa. Sist endret 16.07.2018

Som kjent var Nome kommune i 2014 og 2015 gjennom 2 vanskelige år – økonomisk sett. Driftsunderskudd var på om lag 8 mill. kr i 2014, og på om lag 2,6 mill. kr i 2015. Kommunen stod på ettervinteren 2016 med en økonomisk utfordring på 10,6 mill. kr. Som et resultat av negative regnskapsresultat, og manglende inndekking av regnskapsunderskudd, ble Nome kommune i juni 2016 innmeldt i Register for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).


Regnskap 2016 viste en klar bedring av kommuneøkonomien. Regnskapet for 2017 har videreført en klar positivt utvikling. Driftsunderskuddene fra 2014 og 2015 er dekket inn ett år tidligere enn forutsatt i forpliktende plan. I tillegg hadde altså kommunestyret ved behandling av regnskapet til disposisjon  om lag 6,5 mill. kr, som er mindreforbruk i 2017 sammenholdt med budsjett. Alt ligger nå til rette for at Nome kommune meldes ut av ROBEK i løpet av kort tid.

Rådmannen har i årsberetningen understreket betydning av å bygge opp fondsreserver. Totale driftsinntekter i Nome i 2017 er på om lag 655 mill. kr. Således utgjør overskuddet om lag 1 %. I kommunestyrets mai-møte ble økonomirapport for 1. kvartal 2018 behandlet. Det er tegn som tyder på at den økonomiske utviklingen er noe strammere i 2018 enn i de 2 foregående år. Det er viktig at kommunen bygger opp fond, for å redusere sårbarheten for uforutsette hendelser.

Ved behandlingen av kvartalsrapporten for 2018, ble det gitt tilleggsbevilgninger – i hovedsak til kommunalt veivedlikehold (2 mill. kr), og til styrking av posten boligtilskudd (1,2 mill. kr). Kommunestyret bevilget også engangstilskudd til Norsjø Golfpark (kr 200.000) og Askeladden barnefilmklubb (kr 20.000). I tilegg ble det vedtatt å igangsette en ordning med jobbfrukt til kommunens ansatte (kr 130.000).

Etter behandlingen av økonomirapporten, ligger det inne en forutsetning om å sette av om lag 5,5 mill. kr til disposisjonsfondet. Utviklingen resten av året vil vise om kommunen makterå gjøre dette til en reell avsetning i regnskapet for 2018.

Årsregnskap og årsberetning for 2017 i sin helhet finner en på følgende adresse:

Politikk og organisasjon/Kommuneplan og styringsdokumenter/Planer og budsjett.